top of page

Вяра, която мисли

ВЯРВАНЕ И ЦЕННОСТИ

БХСС се основава на централните истини на библейското християнство, както е посочено в нашата доктринална основа.
Ние сме надденоминационна организация, която обединява
християни с различни църковни традиции.

Триединството на Бог Отец, Син и Святия Дух.

 

Пълния суверенитет на Бога при създаването на света, изкуплението на човечеството и последния съд.

 

Божественото и човешкото естество и единството на личността на Исус Христос.

 

Боговдъхновеността и автентичността на Свещените Писания (Библията) и техния върховен авторитет по всички въпроси на вярата и поведението като единственото директно откровение на Бога относно неговата личност и дела.

 

Универсалността на греха и вината на всички хора след грехопадението, правещи ги обект на Божия гняв и осъждение.

 

Изкупление от вината, наказанието, властта и покварата на греха единствено чрез жертвената смърт на Господ Исус Христос, който действа като наш представител и заместник.

 

Телесното възкресение на Господ Исус Христос от мъртвите и Неговото възнесение отдясно на Бог Отец.

 

Оправданието на грешниците чрез Божията благодат само чрез вяра.

 

Действието на Святия Дух в делото на обновление и Неговото обитаване и работа във вярващия.

 

Единствената Свята вселенска църква, която е тяло Христово и към която принадлежат всички истински вярващи.

"Ние сме служение от студенти, не служение за студенти."

Слово

Ние вярваме, че Бог се е разкрил в Библията по уникален начин и чрез тези Писания ни е показал път към вечен живот в Божието царство. Искаме да научим студентите да обичат Писанието, да се отнасят към него разумно и да търсят начини вярно и смело да прилагат Божието слово в живота си.

bottom of page