top of page

Трилогия

За мен проектът „Трилогия“ беше една седмица благословено време, прекарано  във Велинград в добра компания. Със студентската група станахме част от едно интензивно изучаване на Евангелието от Марк, което ми  разкри по-пълно образа и характера на Бога.

Самата Трилогия представлява тристепенен метод на изучаване на Библията, комбиниращ наблюдение, тълкувание и приложение. Този подход е интерактивен, провокиращ към по-задълбочено четене на Словото и запознаване с библейските пасажи в детайли. Лично за мен разделянето на студентите по малки групи от четирима участници насърчи колективната дейност и общите дискусии. Тази колаборация между различни по пол, възраст и християнска опитност студенти даде възможност за обсъждане на разнообразни теми и многостранчиво разглеждане на Библейските възгледи. Трилогията поднесе  възможност за свободни дискусии, в които всеки си изказа свободно своето мнение и един чрез друг достигнахме до полезни изводи и опитности.

Освен часовете на изучаване на Словото имаше и организирани интересни игри, които да изградят способностите на участниците за работа в екип, тяхната сръчност, бързина, ловкост и логическо мислене. През цялата седмица се създаваше добър баланс между почивка и изучаване, който поддържаше висок тонуса на всичките участници.

 

Чрез Трилогия прекарах благословени моменти, в които Бог работеше интензивно. По време на изучаването се откриха нови дълбочини на Словото и се достигна едно по-комплексно познание за Бога. Тихото време, което всеки един от участниците имаше всяка сутрин, беше много полезна практика. За половин час всеки ден имах възможност да изпитам своето сърце: какво Бог говори лично на мен, какъв е Неговият призив за моя живот, какво практически мога да направя, за да се доближа до Исус.

 

Трилогия ми показа не само как да чета Библията, но и как да наблюдавам по-обстойно Божието Слово. Изследването на  библейските пасажи с млади християни беше приятен и полезен опит за мен, при който ние всички заедно откривахме Божиите послания. С удоволствие бих участвала пак. Насърчавам всички студенти, които искат да опознаят Бога по-добре, да се включат в такъв бъдещ проект.

bottom of page