top of page

6 безпогрешни признака, че Бог ви говори, а вие не слушате

Ако приличате на мен, вероятно сте открили, че безброй пъти пламенно желаете да чуете от Бога, а вместо това сте се почувствали почти напълно изоставени заради Неговото мълчание. Като мнозина други може би вие също сте се озовавали на ръба на разочарованието, очаквайки отговори, които изглежда никога няма да пристигнат. Спомням си конкретен случай, когато погълнат от отчаяние и безсилие, извиках за недвусмислен знак от Бога и преживяване, подобно на горящия храст и естествено нищо такова не се случи.

През повечето време обаче просто чаках, кипящ от нетърпение, жадувайки за ясна насока.


Може да сте в тази ситуация в момента, да се молите за видение, сън или Слово, които да ви дадат яснота какво да правите, и продължавате да чакате и да чакате отговор, който така и не идва. Суровата истина е, че понякога може да се наложи да чакате безкрайно дълго. Често Бог не отговаря по начина, по който очакваме или желаем, и по този начин в крайна сметка ние напълно губим комуникацията, погрешно мислейки, че не сме специални за Бога, или че Той ни игнорира, или може би се опитва да привлече вниманието ви по начини, които продължавате да не възприемате.


Нека проучим заедно някои ясни признаци, че Бог наистина ви говори точно в този момент. Преди да продължим, трябва да изясним две важни точки, които често ни объркват.


Първо, Бог винаги ли чува молитвите ви? Да, винаги! Библията е пълна с обещания за Божието внимание към нашите молби. В Псалм 66:17-19 се казва: „Него призовах с устата си и Го превъзнесох с езика си. Ако носех неправда в сърцето си, Господ никога нямаше да ме чуе. Обаче Господ чу, вслуша се в гласа на моята молба.”


Второ, възможно ли е Бог да пренебрегне някои от вашите молитви? Не, Той никога не прави това! Като Божии деца ние сме чувани постоянно. Уверението за това също е дадено в Псалм 66:20: „Нека да възхвалявам Бога, Който не отхвърли молитвата ми и не ме лиши от милостта Си!” Сега, ако Бог винаги чува и отговаря на нашите молитви, защо понякога се чувстваме така, сякаш Той не отговаря?


К. С. Луис и неговата задълбочена творба върху болката и страданието предполагат, че Бог ни говори не само в нашите радости, но и в нашите предизвикателства. Той твърди, че Бог ни нашепва в нашите радости, говори в нашата съвест, но крещи в болките ни. Болката е Божият мегафон, който събужда глухия свят. Ако сте викали към Бог и всичко, което изглежда, че чувате, е ехото на собственото ви отчаяние, помислете, че може би търсите отговори там, където Бог не общува.

 

Нека сега разгледаме шест ясни признака, че Бог се опитва да ви говори. Важно е да се отбележи, че Бог е безкраен. Той може да общува по безброй начини, както пожелае. Начините, които ще изброим, са само едни от най-често срещаните, които често остават незабелязани.


Първият знак, че Бог ви говори – Неговото слово. 

Един от най-преките и мощни начини, по които Бог общува с нас, е чрез Неговото слово. Писанията са живи послания, вдъхновени от Бога и изпълнени с приложение за живота ни. Всеки стих е предназначен да ни трансформира, разкривайки и коригирайки грешките ни, осветлявайки истините и насочвайки ни по пътя, по който трябва да вървим. Както е написано във 2 Тимотей 3:16-17: „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божият човек съвършен и способен за всяко добро дело.“ Словото Божие подготвя и екипира всеки от нас за задачата, която ни е възложена.


Забележителен феномен, който изпитват много вярващи, е повтарящото се появяване на конкретен стих или тема по време на техните четения на Библията или ежедневните им срещи и дела. Това е умишлен начин Бог да привлече вниманието ни. Например, помислете за период в живота ви, когато сте се чувствали недостойни и сте поставяли под въпрос собствената си стойност и способността да обичате. Ако концепцията за истинската любов започне многократно да изплува през различни пасажи от Библията, това може да се разглежда като Божествен опит да предаде конкретно послание. Настояването върху темата за Любовта адресира вашите вътрешни съмнения, служейки като напомняне за Божията безусловна любов, която се стреми да възстанови и утвърди своята присъща стойност.


Вторият знак, че Бог ви говори е с глас.

Идеята Бог да ни говори гласно и директно може да изглежда запазена за страниците на Библията или за извънредни моменти. В свещената история обаче епизодът на обръщането на Савел по пътя към Дамаск, както е описано в Деяния 9:4-7, ни напомня, че гласът на Бога има силата да преобразява живота по радикален и незабавен начин. Паднал на земята, той чува „глас, който му каза: „Савле, Савле, защо Ме преследваш?“ А той попита: „Кой си Ти, Господине?“ Господ рече: „Аз съм Иисус, Когото ти преследваш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен.“ Разтреперан и ужасен, той проговори: „Господи, какво искаш да направя?“ А Господ му рече: „Стани и влез в града; и ще ти се каже какво трябва да правиш.“ А мъжете, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, а не виждаха никого.“ Този момент бележи обръщението на Савел, който става Павел – един от най-влиятелните апостоли, но също така илюстрира как Бог може да избере да се разкрие по пряк и чуваем начин.


Мнозина може да се запитат дали Бог все още говори по този начин днес. Съвременните свидетелства, като тези на мнозина, които твърдят, че са чули Бог да говори, ясно и категорично показват, че да, Бог все още използва това средство за комуникация. Тези преживявания, макар и лични и понякога подложени на скептицизъм, могат да имат трансформиращо въздействие, толкова дълбоко, колкото преживяното от Павел.


В книгата „Чудесата” К. С. Луис разсъждава върху естеството на Божествената комуникация, като предполага, че Бог може да се намеси в естествения свят по начини, които надхвърлят обичайното ни разбиране. За него чудесата, подобно на Божия глас, говорещ директно на някого, са проявления на Божественото, които противоречат на обичайните закони на природата, служейки като напомняне, че Божието царство не се ограничава до нашите светски преживявания.


Трети знак, че Бог ви говори - другите хора.

Едно от най-мощните средства, чрез които Бог избира да предаде Своята воля и мъдрост, е чрез други хора. Този метод на комуникация може да приеме различни форми – от практически съвети до необходими корекции, както можем да видим в различни примери от Библията. Мойсей и Йотор в Изход 18. Йотор, ​​Мойсеевият тъст, наблюдава прекомерното бреме от отговорности върху Мойсей и го съветва да делегира задачи, за да ръководи по-ефективно. Този съвет не само помага на Моисей да управлява по-добре народа на Израел, но също така преподава жизненоважен урок за лидерството и важността на търсенето на помощ. „Когато тъстът на Мойсей видя всичко, което той извършваше за народа, каза: „Какво е това, което правиш с този народ? Защо ти седиш сам, а цял народ стои пред тебе от сутрин до вечер?... „Не е добре това, което правиш. Ти измъчваш и себе си, и народа, който е с тебе, защото много тежка е тази работа за тебе: сам ти не можеш да я вършиш. Затова послушай думите ми. Ще те посъветвам и Бог ще бъде с тебе.“  Изход 18:14,17-19а.


Давид и Натан. След като Давид извършва прелюбодейство с Витсавее и заповядва да убият съпруга й, пророк Натан бил изпратен от Бога да поправи царя. Конфронтацията на Натан довела Давид до покаяние, демонстрирайки как Бог използва другите, за да ни призове към отговорност. „Ти си този човек. Така говори Господ, Бог Израилев: ‘Аз те помазах за цар над Израил, избавих те от преследването на Саул, дадох ти притежанието на твоя господар, както и жените на господаря в твоя дворец, поставих те цар над Израил и Юда; ако това е малко, бих ти придал още повече. А ти защо пренебрегна словото на Господа, като извърши зло пред Него?“  2 Царе 12:7-9а.


Филип и етиопския евнух. Тази среща показва как духовното разбиране може да бъде улеснено чрез напътствието на друг човек. Евнухът четял пророчеството на Исая, без да разбира, докато Филип, воден от Святия Дух, му обяснил Писанията, което го довело до кръщение. „Духът каза на Филип: „Приближи се до тази колесница и върви край нея.“ Филип се затича и като чу, че той чете пророк Исая, попита: „Разбираш ли това, което четеш?“ Той отговори: „Как бих могъл, ако някой не ме упъти?“ И покани Филип да се качи и да седне при него.“ Деяния 8:29-31.


Въпреки че е вярно, че Бог може да използва другите, за да ни говори, важно е да проявяваме проницателност. Получените съвети трябва да бъдат оценени в светлината на Писанието, за да се гарантира, че е в съответствие с Божието слово, както Йоан предупреждава: „Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци се появиха в света.“ 1 Йоан 4 :1. За да разберете ефективно дали съветът е божествено вдъхновен, от решаващо значение е да сте добре запознати с Писанията. Изучаването на Библията ни подготвя да разберем дали съветът, който получаваме, е в хармония с Божиите учения.


Четвърти признак, че Бог ви говори – видения и сънища.

Виденията и сънищата са важни средства, чрез които Бог е общувал с човечеството през вековете. Тези трансцендентни преживявания предлагат Божествени напътствия, предупреждения и дори пророчески откровения, които са оформили хода на библейската история в индивидуалния живот на отделните вярващи.


Тримата мъдреци в Новия завет – Бог използва сън, за да защити мъдреците и Младенеца Исус от злите намерения на Ирод. Предупредени насън, те избрали различен път, за да се върнат в земите си, избягвайки по този начин царя, който искал да елиминира Детето, и след като били предупредени насън да не се връщат при Ирод, те се върнали в страната си чрез друг път (Матей 2:12).


Павел в Деянията на апостолите. Там той получава директно насърчение от Господа чрез нощно видение. То било от решаващо значение за укрепването на мисията му и подчертаването важността да се продължи проповядването на Евангелието, въпреки несгодите и заплахите, пред които бил изправен. Господ казал на Павел в нощно видение: „Не бой се, но говори и не мълчи“. Деяния 18:9.


Откровението на Йоан. Последната книга на Библията – Откровението е обширно и богато символично видение, дадено на апостол Йоан. То разкрива бъдещи събития и предоставя послание за надежда в триумфа на доброто над злото за цялото християнство. Докато някои може да поставят под съмнение разпространението на сънищата и виденията като канали за божествена комуникация днес, много верни по света съобщават за лични преживявания, които отразяват библейските модели на Откровението в сънища и видения. Тези съвременни преживявания често предлагат утеха, насоки и понякога корекция, с помощта на които хората се справят с критични житейски предизвикателства или укрепват вярата си. Важно е обаче проницателността да е ключова при тълкуването на сънища и видения. Точно както са тествали библейските пророци видения в светлината на Писанието и са търсели потвърждение чрез молитва в общността на вярващите, така ние също трябва да внимаваме, за да гарантираме, че нашите тълкувания са съобразени с Божието слово и учението на Христос.


Пети знак, че Бог ви говори - вътрешно знание.

Присъствието на Святия Дух в живота на вярващите е постоянен източник на напътствие и утеха. Исус обеща този дар на Своите последователи като постоянен съветник, способен да ги учи и да им напомня за божествените истини: „А Утешителя, Светия Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви говорил.“ Йоан 14:26. Святият Дух работи в нас по фини и дълбоки начини, често чрез вътрешно познание, което ни води в решения и ситуации. Това чувство може да бъде импулс за действие по определен начин, чувство на спокойствие относно трудно решение или внезапно убеждение относно пътя, който трябва да се избягва.


Въпреки това може да бъде предизвикателство да се разбере дали това вътрешно ръководство е наистина от Святия Дух. Изключително важно е да правим разлика между собствените си желания и божественото ръководство.


Един ефективен начин да направите това е чрез теста на Божието слово, съвместимост с Писанието. Святият Дух никога няма да ни води против това, което е разкрито в Библията. Ако импулсът или посоката противоречат на Божието слово, тогава те вероятно произлизат от нашите собствени наклонности или външни влияния.


Търсене на мир и мъдрост. Плодът на духа включва мир, търпение и мъдрост. Пътят, воден от Святия Дух, често съпътства усещането за мир, дори ако решението е трудно.


Съвети от други християни. Споделете впечатленията си с други зрели вярващи. Те могат да осигурят външно потвърждение и да помогнат за разпознаването на гласа на Бога.


Шести знак, че Бог ви говори - отворените или затворените възможности.

В цялата Библия виждаме множество примери за това как Бог напътства своите последователи като отваря или затваря врати пред тях. Един от най-илюстративните разкази за това се намира в книгата Деяния, където пътят на Павел и Сила е ясно насочен от Божествена намеса. „След това те преминаха през Фригия и Галатийската област, понеже не бяха допуснати от Светия Дух да проповядват словото в Мала Азия. Като стигнаха Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Духът не ги пусна. И като минаха през Мизия, отидоха в Троада.“ Деяния 16:6-8.


Не всички препятствия са знаци, че даден път трябва да се избягва. Понякога те са изпитание за нашата упоритост и Вяра. Но постоянните блокажи, особено тези, придружени от липса на мир или усещането, че нещо не е наред, могат да бъдат показателни, че Бог ни пренасочва. От друга страна, когато пътищата се отворят по неочаквани начини и са придружени от мир и потвърждение чрез Писанията и християнската общност, тези възможности вероятно са божествено оркестрирани размествания, за да ни водят в посоката, в която Бог иска да вървим.


Жизненоважно е да бъдете постоянни в преследването на целите, но също така е важно да бъдете внимателни дали тези цели са в съответствие с Божия план. Когато се изправим пред поредица от бариери, които ни пречат да продължим напред, това може да е знак, че трябва да преоценим посоката си чрез молитва и търсене на Божествено напътствие.


Както е казал апостол Павел: „Всичко изпитвайте, дръжте се за доброто“. 1 Солунци 5:21. Често възможностите, които Бог ни предоставя, може да изглеждат обикновени или дори предизвикателни в началото, но поддържането на отворен ум и желание за следване на тези пътища може да разкрие невероятни благословения и по-дълбока цел в живота ни.


Нека сега да поговорим за това как можете да станете по-настроени, за да не пропуснете това, което Бог се опитва да ви каже. Направете това, като си зададете три ключови въпроса:


1. Слушате ли? Молите се безспир за сегашния си проблем, нали? И не получавате отговор от Бог за това? Точно там може да е вашият проблем. Говорите, но не слушате. Затова се опитайте да бъдете тихи и да слушате.


2. В крак ли сте с Божието слово, когато се молите и търсите знак от Бога и отговор? Проверете дали сте в крак с Неговото слово в областта, за която се молите. Ако не сте, вече имате  вашия отговор.


3. Имате ли желание? Бог може да ви говори като ви праща знак след знак, но вие може да криете главата си в пясъка, защото Неговият отговор изисква да сте смели. Но не трябва да се страхувате, защото несъмнено Божият план винаги е по-добър от вашия. Вашата работа е да Му се доверите и да Му се подчините през неудобството.


Този подход ще ускори духовното ви израстване и ще развие вашата роля в разпознаването на знаците от Бога, Който ви говори. Както вече знаете, Той ви говори чрез Словото Си, Святия Си Дух и много други начини, но вие сте отговорни да се запознаете с това как работи Той, да се настроите и да научите как да Го чувате. Тази истина е буквално из цялата Библия. „Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще ям с него, и той с мене.“ Откровение 3:20.


„Послушайте Ме и елате при Мене! Чуйте и вие ще живеете! И ще сключа с вас вечен завет върху основата на милостите, обещани на Давид.“ – Исая 55:3


„ти не слушай думите на такъв пророк или на такъв съновидец. Защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали обичате Господа, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.“ Второзаконие 13:4


„Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват” – Йоан 10:27


Тези Писания, свързани с чуването на Бога, казват, че това не е пасивна дейност. Не седете и не чакайте Той да размаха магическата си пръчица, за да оживотвори всичките ви мечти. Да, Той ще хвърли Божествената мъдрост върху вас, но най-вече да чуете Божия глас означава да Го познавате. Как ще разберете, че Бог ви говори, ако не знаете кой е Той, нещата, които обикновено казва и как работи. И така, вашата работа е да настроите духовните си уши към Божията честота. Когато го направите, ще се научите да разпознавате, че Той ви говори.


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page