Вяра, която мисли

За църкви

БХСС не е църква, но ние сме част от Църквата. Ние я обичаме и се виждаме като нейната мисионерска ръка в университетите на България. 
През годините сме придобили опит в някои важни сфери и бихме искали да споделим тези неща с местните църкви.
 • Как да водим домашна група: Практическо обучение за това как да се пише и води добра дискусия върху библейски пасаж, както и как да се грижим за малка група и нейните членове.
   

 • Обучение в Благовестие: Практическо обучение за споделяне на Благата вест с нашите приятели, колеги и съседи. Включва дискусия за призвание, моти-вация, молитва, духовни разговори, опозиция и др.
   

 • Образите на лидера: Разглеждане на основните образи на лидерството в Библията и обсъждане на техните практически последици за нашето църковно ръководство, включително дискусии за пастируване, слугуване, визионерство, спонсорство и др.
   

 • Ученичество на практика: Практическо обучение за това как да се грижим за духовното израстване на други християни с цел да им помогнем да растат в Христоподобност и да служат в църквата.
   

 • Индуктивен метод за изучаване на Библията: Обучение за това как да се изучава Библията и да се разбира нейното основно послание. Това обучение може да бъде придружено от изучаване на конкретни книги / пасажи от Библията.

Ако има нещо, което вие или вашата църква намирате за полезно, моля свържете се с нас. За всяка тема ще работим с вас, за да обсъдим подходящата продължителност на обучението, както и фокусът на покрития материал, за да отговорим на нуждите на църквата.

Thanks! Message sent.

Bible

“Работата на БХСС е успешно допълнение към функ-циите на църквата, която ръководя – „Блага вест“, София. Последните ни съвместни проекти са изучаване на книгата “Откровение” и организиране на студентска група към църквата ни. И двата проекта са много успешни и плануваме да продължим със съвместната си дейност, като организираме изучаване на евангелието според Марк, евангелизационни събития в църква и някои висши учебни заведения.”

— п-р Людмил Ятански

Church Aisles

“Обучения за водачите на малки групи в църквата и въвличане на студентите ни в общение, библейски изучавания и благовестие са само най-ярките примери за ползата, която църква "Кръстопът”, София, имаме от партньорството ни с БХСС. А компетентният им и сърцат екип прави това партньорство леко и приятно.”

— п-р Венцислав Стойков